6 listopada 2013 r. odbyło się zebranie podczas którego postanowiono założyć Stowarzyszenie Zwykłe „Nasz Targówek”. Zebrani podjęli uchwały o:
  • 1. Utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą „Nasz Targówek”,
  • 2. Wyborze przedstawiciela, którym został Grzegorz Zawistowski,
  • 3. Przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia.
  •  
   9 grudnia 2013 r. otrzymaliśmy z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy zaświadczenie o wpisaniu Stowarzyszenia Zwykłego p.n. Nasz Targówek do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Od tego dnia formalnie Stowarzyszenie „Nasz Targówek” rozpoczęło swoją działalność.

   Pobierz:

   Regulamin Stowarzyszenia NASZ TARGÓWEK

   Ankieta kandydata do Stowarzyszenia NASZ TARGÓWEK

    

   Program Stowarzyszenia „Nasz Targówek”   Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności samorządu gminnego. Wiele z nich już zapisano w planach inwestycyjnych w minionych latach, niektóre z nich są systematycznie realizowane, inne ciągle czekają na realizację. Wśród nich znajdują się też zadania inwestycyjne, które wymagają natychmiastowego przystąpienia do realizacji.

   Niektóre zamierzenia wymagają ogromnych nakładów finansowych i są prowadzone na obszarach większych niż dzielnica (miasto): metro, drogi i obiekty o znaczeniu ponad lokalnym. Są też przedsięwzięcia mniej kosztowne, ale wymagające ogromnego nakładu pracy i czasu (lat), żmudne i uciążliwe jak: porządkowanie własności, budowa niezbędnej infrastruktury dla gospodarki odpadami, budowa infrastruktury w otoczeniu budynków mieszkalnych (drogi, ścieżki, place, parkingi, ogródki oraz urządzenia małej architektury), przy których realizacji oczekiwana jest dobra wola indywidualnych mieszkańców. Wszystkie te uwarunkowania -techniczno – finansowe – mają wprawdzie duże znaczenie przy podejmowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz nie wyczerpują listy wszystkich warunków i zależności.

   To, że niektóre z planów pojawiają się w kolejnych kampaniach wyborczych i do tej pory nie zostały zrealizowane, nie oznacza wszak, że są niepotrzebne – oznacza to jedynie, że nie wszystko da się od razu zrealizować. Uwarunkowania ekonomiczne są tym czynnikiem, który twardo potrafi zweryfikować każde nawet te wydawałoby się najbardziej realne plany. Idealnym przykładem jest chociażby ciągle planowana budowa mostu Krasińskiego. Połączenie mostem ulic Krasińskiego na Żoliborzu i Budowlanej na Targówku – inwestycja narysowana jeszcze przez Stefana Starzyńskiego w latach trzydziestych XX wieku, pomimo upływu blisko 80 lat, nadal czeka na swoją realizację. A przecież prawie każdy powie, że jest to przedsięwzięcie niezwykle ważne nie tylko dla obu dzielnic ale dla całej Warszawy.

   Realizacja części przedstawionych zamierzeń uzależniona jest od planów i finansów władz miasta a nie dzielnicy, ale jeśli my, mieszkańcy Targówka, nie będziemy głośno domagali się realizacji tych nawet dawno temu nakreślonych i do tej pory niezrealizowanych ale potrzebnych przedsięwzięć, to na pewno nikt za nas tego nie uczyni. Niezrealizowanych potrzeb w innych dzielnicach też jest wiele. Dochodzi do tego stereotyp postrzegania Targówka przez znaczną część mieszkańców Warszawy.

   Bardzo silny wpływ na kierunki rozwoju Dzielnicy Targówek mają również uwarunkowania społeczne. Powojenne wizje planistyczne dla tego obszaru sporządzane na Placu Bankowym, przeznaczały część Targówka na „brudne zaplecze Warszawy”. Ta tendencja istnieje nadal, nie tylko w sferze planistycznej, ale również w odbiorze społecznym.

   Wymienione w programie Stowarzyszenia „Nasz Targówek” zamierzenia nie są więc kolejną wersją obietnic przedwyborczych. Ten program to zbiór przedsięwzięć, które naszym zdaniem trzeba zrealizować aby można było o naszej dzielnicy powiedzieć, że oferuje warunki życia na miarę dążeń i aspiracji swoich mieszkańców.
    
   Przedstawiamy Państwu nasze zamierzenia pogrupowane w następujące dziedziny:

   I. Inwestycje (w podziale na osiedla Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy, Bródno i Zacisze)

   II. Oświata i wychowanie

   III. Kultura

   IV. Sport i rekreacja

   V. Pomoc społeczna

   VI. Bezpieczeństwo

   VII. Zdrowie
    
   Jest oczywiste, że dziedziny te wzajemnie się przenikają – stąd nic dziwnego, że w wielu miejscach pojawiają się powtórzenia zaproponowanych działań.

   Nie wszystkie też dziedziny w równym stopniu uzależnione są od możliwości oddziaływania władz dzielnicy. Bezpośredni wpływ dzielnicy na takie dziedziny jak bezpieczeństwo czy zdrowie jest niewielki, co znalazło także odzwierciedlenie w kształcie naszego programu.

   Chcieliśmy Państwu przedstawić jednak jak najbardziej kompleksowy zbiór naszych zamierzeń.
    
   I. INWESTYCJE
    
   TARGÓWEK FABRYCZNY

   1. Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu do nowych warunków społeczno-gospodarczych (uwzględnienie realizowanych już planów rewitalizacji Targówka Fabrycznego polegających na rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz dopuszczenia funkcjonowania obszarów z nieagresywnym dla środowiska przemysłem);
     2. Inwestycje drogowe:

   • budowa Trasy Świętokrzyskiej do ul. Zabranieckiej,

   • budowa Wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej (od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba),
   • budowa ul. Nowo-Rzecznej i ul. Nowo-Trockiej oraz Trasy Mostu Krasińskiego (do Placu Wilsona),
   • budowa ul. Nowo-Ziemowita (wraz z linią tramwajową) do Ząbek,
   • budowa Trasy Olszynki Grochowskiej;
   Realizacja takiego układu komunikacyjnego stworzyłaby możliwości inwestowania na tych terenach (dotychczas słabo lub nie wykorzystanych) w działalność usługowo-przemysłową lub w mieszkalnictwo. Warto dodać, że otwarcie przynajmniej jednego dodatkowego korytarza komunikacyjnego będzie już znaczącym ułatwieniem dla tego obszaru – dlatego tak ważne jest by zaplanowana obecnie budowa Trasy Świętokrzyskiej była jak najszybciej ukończona. 3. Infrastruktura społeczna:
   • budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Janowieckiej (w sąsiedztwie budowanego Osiedla „Wilno?”,
   • budowa żłobka i przychodni zdrowia przy skrzyżowaniu ul. Janowieckiej i ul. Swojskiej,
   • rozbudowa i modernizacja domu (wpisanego do rejestru zabytków) przy ul. Siarczanej 6, a także rewitalizacja otaczającego ten dom parku na potrzeby z zakresu kultury i oświaty;
     4. Ochrona środowiska:
   • kontynuowanie rewitalizacji Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika wodnego,
   • dokończenie programu termomodernizacji domów komunalnych,
   • uporządkowanie przebiegu rur ciepłowniczych i umieszczenie ich pod ziemią.
    
   TARGÓWEK MIESZKANIOWY
   1. Inwestycje komunikacyjne:
   • kontynuowanie budowy drugiej linii metra, przynamniej do stacji „Targówek II” przy ul. Trockiej (wg planów zostaną zakończone do roku 2018);
     2. Inwestycje drogowe:
   • domknięcie Wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej (od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba),
   • budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego,
   • budowa ul. Nowo-Trockiej (do ul. Matki Teresy z Kalkuty),
   • przebudowa ringu (małej obwodnicy) Targówka (ul. Ossowskiego/Handlowa) w docelowym śladzie – łącznie ze ścieżką rowerową;
     3. Infrastruktura społeczna:
   • budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. Kołowej 18,
   • rozbudowa (budowa modułów) przedszkola przy ul Smoleńskiej 64,
   • dokończenie remontu budynku Liceum im. Lisa-Kuli przy ul. Oszmiańskiej wraz z budową boiska,
   • budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4
   • uporządkowanie w docelowy sposób obszaru w otoczeniu przyszłej stacji metra ?Targówek II? przy ul. Trockiej (wraz ze zmianą lokalizacji bazarku przy ul. Trockiej),
   • uporządkowanie przyszłościowego głównego ciągu spacerowego mieszkańców Targówka Mieszkaniowego ? ul. Pratulińskiej na całej swojej długości (wliczając obydwie stacje metra i Park Wiecha),
   • budowa parkingów wielopoziomowych z jednoczesnym uwolnieniem i przekształceniem na tereny zielone terenów obecnie zajmowanych przez parkingi w centrum osiedla,
   • dokończenie budowy infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych nieruchomości,
   • budowa zespołu mieszkań komunalnych na terenie przy ul. Radzymińskiej róg Remiszewskiej;
     4. Ochrona środowiska:
   • kontynuowanie rewitalizacji kanału Drewnowskiego,
   • rewitalizacja Parku Wiecha,
   • dokończenie termomodernizacji budynków komunalnych i podłączenia ich do sieci CO,
   • uporządkowanie obszaru przy ul. Radzymińskiej – strona wschodnia w tym teren po zakładach tłuszczowych;
    
   BRÓDNO
   1. Inwestycje komunikacyjne:
   • dokończenie budowy drugiej linii metra – przynajmniej do ul. Rembielińskiej,
   • budowa Trasy Mostu Krasińskiego od ul. Wysockiego do Pl. Wilsona;
     2. Inwestycje drogowe:
   • dokończenie budowy drugiej jezdni ul. Matki Teresy z Kalkuty,
   • budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego (do Trasy Armii Krajowej),
   • budowa ciągu komunikacyjnego w kierunku południowym do Ronda Wiatraczna tj. budowa ulic: Nowo-Trockiej i Nowo- Rzecznej;
     3. Infrastruktura społeczna:
  • budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Malborskiej,
  • modernizacja Domu Kultury „Świt”,
  • budowa Centrum Kultury „Targówek” przy ul. Św. Wincentego obok ratusza,
  • remont istniejącego budynku i budowa hali sportowej na terenach OSiR przy ul. Łabiszyńskiej,
  • budowa parkingów wielopoziomowych z jednoczesnym uwolnieniem i przekształceniem na tereny zielone terenów obecnie zajmowanych przez parkingi na terenie osiedla,
  • dokończenie budowy infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych nieruchomości,
  • budowa boisk szkolnych przy: Szkole Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2, XLVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żuromińskiej 4, Szkole Podstawowej nr 285 ul. Turmoncka 20, Szkole Podstawowej nr 277 ul. Suwalska 29, Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75,
  • rozbudowa (moduły) o oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 277 ul. Suwalska 29,
  • kontynuacja Parku Rzeźby i budowa stałej sceny w Parku Bródnowskim,
  • budowa zespołu mieszkań komunalnych przy ul. Odrowąża róg Budowlanej;
  •  
   4. Ochrona środowiska:
  • kontynuacja rewitalizacji Kanału Bródnowskiego wraz z budową ścieżek rowerowych.
  •    
   ZACISZE

   1. Inwestycje komunikacyjne:
  • kontynowanie budowy II linii metra wraz ze stacją na Zaciszu,
  • doprowadzenie ciągu pieszo jezdnego do stacji kolejowej Warszawa Zacisze Wilno od strony osiedla Zacisze;

  • 2. Inwestycje drogowe:
  • budowa dwujezdniowej ulicy Łodygowej łącznie z wiaduktem nad torami kolejowymi i rozjazdami po stronie Ząbek,
  • połączenie z Rondem Wiatraczna ciągiem ulic: Nowo-Trocką i Nowo-Rzeczną,
  • budowa Trasy Olszynki Grochowskiej,
  • dokończenie budowy ul. Codziennej do mostu nad Kanałem Bródnowskim,
  • przedłużenie ul. Tużyckiej do ul. Nowo-Ziemowita (obecnej ul. Swojskiej),
  • dokończenie przebudowy dróg gruntowych;
  •  
   3. Infrastruktura społeczna:
  • budowa Hali Widowiskowo-Sportowej Arena Varsovia na terenach tzw. Bramy Białostockiej,
  • rozbudowa zaplecza sportowego przy ul. Blokowej,
  • modernizacja i rozbudowa Domu Kultury „Zacisze”,
  • budowa budynków komunalnych przy ul. Św. Wincentego po obydwu stronach ul. Gilarskiej;
  •  
   4. Ochrona środowiska:
  • kontynuowanie rewitalizacji Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego wraz z budową ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych.
  •      
   II. OŚWIATA I WYCHOWANIE
    
   Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Najważniejszym jej zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia i przygotowanie go do życia w dorosłym społeczeństwie. Przedszkole, szkoła mogą, a nawet powinny wspierać rodzinę w zrealizowaniu tego bardzo trudnego i niezwykle odpowiedzialnego zadania. Dlatego dbałość o placówki edukacyjne i wspieranie ich na wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania jest jednym z najważniejszych zadań władz samorządowych, które są organami prowadzącymi szkoły i przedszkola.

   Z danych demograficznych dotyczących Dzielnicy Targówek wynika wzrost liczby uczniów w dzielnicowych placówkach edukacyjnych w najbliższej przyszłości.

   Liczba dostępnych miejsc w lokalnych przedszkolach ciągle nie zaspakaja potrzeb mieszkańców dzielnicy. Dlatego w programie przyszłego samorządu musi się znaleźć:
    
   1. Budowa nowych zespołów szkolno-przedszkolnych na terenach już zarezerwowanych na ten cel (Gilarska, Malborska, Janowiecka);

   2. Rozbudowa i modernizacja istniejących placówek edukacyjnych, w tym, miedzy innymi, kontynuacja rozbudowy i modernizacji XIII LO przy ul. Oszmiańskiej;

   3. Remontowanie i konserwacja budynków szkolnych i przedszkolnych w celu ciągłej poprawy poziomu ich funkcjonalności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża, XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego, Gimnazjum 141 oraz Szkoły Podstawowej nr 28, których obecny stan techniczny jest najgorszy;

   4. Dokończenie budowy nowoczesnych boisk szkolnych (brakuje ich jeszcze w 8 placówkach) i bieżąca konserwacja istniejących;
    
   W celu wspierania edukacji w realizacji jej zadań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych potrzebne jest:
    
   5. Doposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesne pomoce służące realizacji zadań dydaktycznych. Między innymi chodzi tu o tablice interaktywne, sprzęt multimedialny i właściwe wyposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych;

   6. Wspieranie pracy nauczycieli poprzez organizowanie im warsztatów i szkoleń w celu zapoznawania ich z nowatorskimi metodami pracy oraz zmieniającymi się przepisami prawa i nowymi zdaniami jakie stawiane są placówkom edukacyjnym w ciągle zmieniającej się rzeczywistości;

   7. Umożliwianie placówkom edukacyjnym dzielenia się osiągnięciami i doświadczeniami poprzez organizowanie im wspólnych konferencji i paneli dyskusyjnych, lekcji pokazowych, konkursów i różnego rodzaju imprez, na których mogą zaprezentować efekty swojej pracy;

   8. Promowanie i nagradzanie najlepszych nauczycieli oraz placówek osiągających najlepsze wyniki;

   9. Kontynuacja wykładów dla nauczycieli, rodziców i młodzieży w ramach Wszechnicy Edukacyjnej w celu pomocy placówkom w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych;

   10. Organizowanie konferencji, warsztatów i imprez dla rodziców, ułatwiających im lepsze zrozumienie realiów pracy placówki edukacyjnej i zachęcenie ich do efektywnej współpracy z nią dla dobra ich dzieci;

   11. Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w jej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz pedagogom i psychologom szkolnym w realizacji ich zadań.

   12. Zwiększenie liczby świetlic socjoterapeutycznych.

   13. Wspieranie współpracy Policji i Straży Miejskiej z placówkami edukacyjnymi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zapobiegania agresji, uzależnieniom i przestępczości nieletnich.

   III. KULTURA
    
   Rozwój kultury w dzielnicy, naszym zdaniem silnie wpłynie na zwiększenie integracji mieszkańców, którzy bardziej będą się utożsamiać ze swoją dzielnicą co często skutkuje również ożywieniem aktywności społecznej, a na tym nam wszystkim zależy.

   Dlatego warto inwestować w tę dziedzinę działalności i rozwijać ją.

   Pragniemy to realizować poprzez następujące działania:
    
   1. Rozwój bazy kulturalnej Targówka:

   a) budowa centrum kulturalnego na terenie położonym w sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy (w nim między innymi izba pamięci historycznej Targówka),

   b) rozbudowa i modernizacja Domu Kultury „Zacisze”,

   modernizacja Domu Kultury „Świt” (koniecznie budowa parkingu),

   c) rozbudowa i modernizacja domu przy ul. Siarczanej 6 w celu przeznaczenia go na cele kulturalno-społeczne,

   d) budowa domu kultury (lub stworzenie filii któregoś z istniejących) na Targówku Mieszkaniowym.

   2. Ożywienie Parku Wiecha:

   a) postawienie w nim popiersia Stefana Wiecheckiego i tablicy z informacjami o nim,

   b) ustawienie ławeczek tematycznych (np. czytelniczej, dla zakochanych itp.),

   c) organizowanie na terenie parku plenerowych imprez kulturalnych.

   3. Budowa stałej sceny koncertowej w Parku Bródnowskim.

   4. Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych w Parku Bródnowskim i w Parku Archeologicznym – „Grodziszcze na Bródnie”.

   5. Zorganizowanie festiwalu teatrów ulicznych.

   6. Organizowanie przeglądów młodzieżowych zespołów rockowych.

   7. Organizowanie festiwalu dla dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie.

   8. Organizowanie kina letniego w dzielnicowych parkach.

   9. Zwiększenie liczby imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców.

   10. Ożywienie współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym także kombatanckimi) i klubami prowadzącymi działalność kulturalną.

   11. Nawiązanie współpracy z centrami handlowymi w celu zachęcenia ich do sponsorowania działalności kulturalnej.

   12. Założenie Klubu Nauczycieli Emerytowanych i umożliwienie im działalności.

   13. Wzmocnienie szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej i doprowadzenie do powstania szkolnych programów edukacji kulturalnej.

   14. Zwiększenie liczby słupów informacyjnych do umieszczania informacji o imprezach kulturalnych;

   15. Wzmocnienie promocji działalności kulturalnej dzielnicy – aktywizacja współpracy z mediami.

   16. Wydawanie informatora kulturalnego dzielnicy dostępnego również na terenie innych dzielnic.
    
   IV. SPORT I REKREACJA
    
   Mówimy często „sport to zdrowie”. Jednocześnie życząc sobie zdrowia przy różnych okazjach twierdzimy, że jest ono najważniejsze.

   Wynika z tego, jak ważny jest sport i rekreacja, bo przecież ma istotny wpływ nie tylko na nasze zdrowie ale także na kształtowanie charakteru i osobowości człowieka, co szczególnie w przypadku młodzieży ma ogromne znaczenie. Dlatego też w naszym programie staraliśmy się zebrać najważniejsze naszym zdaniem potrzeby z tej dziedziny życia w Dzielnicy Targówek, aby tym samym wytyczyć cele ważne dla jej rozwoju.

   Uprawianie sportu powinno stać się nawykiem większości mieszkańców.

   Przede wszystkim aby móc skutecznie wpływać na rozwój sportu i rekreacji trzeba dążyć do likwidacji dysproporcji w podziale środków budżetowych na poszczególne dziedziny funkcjonowania samorządu Warszawy i zabiegać o zwiększanie nakładów na sport uwzględniając osiągnięcia uzyskiwane przez poszczególne dzielnice stolicy.

   Dostrzegamy następujące zadania do realizacji w najbliższej i dalszej przyszłości:

   A. Rozwój infrastruktury sportowej

   1. Modernizacja i rewitalizacja szkolnych obiektów sportowych, dokończenie budowy boisk przy placówkach edukacyjnych.

   2. Przyjęcie standardów wyposażeniowych koniecznych do realizacji przy budowie nowych placówek edukacyjnych.

   3. Dokonanie inwentaryzacji terenów nadających się do budowy infrastruktury sportowej.

   4. Promowanie rozwoju infrastruktury sportowej przez osoby prywatne.

   5. Utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego.

   6. Podjęcie działań na rzecz budowy Hali Widowiskowo- sportowej „Arena Varsovia” przy ul. Radzymińskiej (istnieje koncepcja)

   7. Tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu w celu umożliwienia podnoszenia aktywności ruchowej przez różne grupy wiekowe mieszkańców i promowania aktywnego stylu życia:

   a) ścieżki rowerowe i biegowe,

   b) w okresach zimowych ogólnodostępne boisko,

   c) stoliki do gry w szachy, warcaby itp. w dzielnicowych parkach,

   d) jeszcze jeden skatepark.

   B. Podnoszenie aktywności ruchowej osób z różnych grup wiekowych, propagowanie aktywnego styli życia.

   1. W dziedzinie sportu kwalifikowanego i rekreacji zwiększenie liczby programów sportowych dla osób w wieku pozaszkolnym i stworzenie systemu informacyjnego prezentującego te programy.

   a) organizowanie rozgrywek branżowych dla pracowników zatrudnionych na terenie dzielnicy,

   b) utworzenie dzielnicowej drużyny seniorskiej w grach zespołowych (zapewnienie szkolenia i udziału w rozgrywkach III ligi),

   c) utworzenie lig osiedlowych dla rozgrywek sportowych w grach zespołowych.

   3. Rozwój najtańszych i najprostszych dyscyplin sportowych takich jak: biegi przełajowe, marsze przełajowe z kijkami, dyscypliny rowerowe oraz proste dyscypliny lekkoatletyczne.

   4. Zwiększenie dostępności boisk szkolnych tak, aby stały się one centrum rekreacji i sportu dla mieszkańców Targówka w wolnym czasie. Można to zrealizować wprowadzając funkcję animatora sportu, który będzie jednocześnie opiekunem boiska (tak jak na Orliku), przy każdym boisku w okresie wiosna-lato-jesień. Można wtedy organizować tam lokalne rozgrywki, a przy okazji kształtować właściwe zachowania młodych kibiców oraz promować zasadę „fair play” wśród młodych adeptów sportu i nagradzać tych którzy przestrzegają jej w praktyce.

   5. Rozwój sportów wodnych i pływackich

   6. Zwiększenie dostępności istniejących w dzielnicy basenów i lodowisk poprzez tańsze karnety oraz działania promocyjne skierowane do seniorów, osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi.

   7. Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się sportem dla niepełnosprawnych, współorganizowanie imprez dla niepełnosprawnych.

   8. Udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w organizacji szkolenia – zminimalizowanie kosztów wynajmu bazy sportowej.

   9. Utworzenie przychodni medycyny sportu (finansowanej przez NFZ).

   10. W dziedzinie sportu szkolnego dążenie do nadania odpowiedniej rangi zajęciom sportowym i podniesienia poziomu sportowego uczniów poprzez:

   a) wpisanie wychowania fizycznego oraz zajęć rodzinnych do grupy bardzo ważnych przedmiotów i zadań edukacyjnych,

   b) udoskonalanie szkolenia nauczycieli w zakresie sportu,

   c) rozszerzanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych,

   d) utrzymywanie kontaktów sportowych ze szkołami z innych dzielnic Warszawy oraz innych miast Polski,

   e) organizację szkolnej całorocznej ligi w grach zespołowych (zamiast pojedynczych zawodów w ciągu roku),

   f) stworzenie systemu wyłaniania talentów i cykliczności szkolenia sportowego – utworzenie klas usportowionych w każdej szkole podstawowej oraz sportowych w gimnazjach.

   C. Rozwój sportu klubowego.

   1. Opracowanie programu pomocy klubom sportowym.

   2. Promocja sportu klubowego.

   3. Opracowanie systemu wynajmu infrastruktury sportowej dla klubów.

   4. Wyznaczenie zadań dla OSiR-u w zakresie współpracy z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi.

   D. Finansowanie sportu.

   1. Przeznaczanie na sport odpowiednich środków w budżecie dzielnicy.

   2. Właściwe wykorzystanie systemu dotacji miejskich i dzielnicowych.

   3. Opracowanie systemu zachęt do finansowania sportu przez sponsorów (instytucje, firmy).

   E. Działania promocyjne

   1. Organizowanie konkursów i imprez promujących tematykę sportową, poszerzających wiedzę na temat historii sportu (również dzielnicowego), wdrażających wartości patriotyczne.

   2. Stworzenie warunków do monitorowania osiągnięć sportowych placówek edukacyjnych, klubów sportowych dzielnicowych, warszawskich, krajowych.

   3. Rozwijanie konkursów na najlepszych sportowców w dzielnicy, nadawanie im odpowiedniej rangi.
      
   Zaspokojenie potrzeb mieszkańców życia w takich dziedzinach jak pomoc społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie jest realizowane przez instytucje nie podlegające organizacyjnie władzom dzielnicy. Nie wyklucza to jednak współpracy z tymi instytucjami i przedstawiania im potrzeb i oczekiwań mieszkańców, których zaspokojenie jest bardzo potrzebne, a czasem wręcz konieczne.

   Dlatego podejmujemy próbę zinwentaryzowania najważniejszych zadań do wykonania również w tych obszarach. Są one naszym zdaniem następujące.
      
   V. POMOC SPOŁECZNA
    
   1. Wsparcie wolontariatu w celu wspomagania programu Pomocy Opieki Społecznej kierowanego do młodzieży z różnorodnymi problemami.

   2. Zwiększenie liczby świetlic socjoterapeutycznych.

   3. Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności i zwiększenie ilości punktów wydawania żywności.

   4. Poprawa dostępności informacji o działalności Pomocy Społecznej.

   5. Utworzenie punktów wydawania żywności dla osób kierowanych przez Pomoc Społeczną – zbadanie możliwości wykorzystania środków unijnych

   6. Organizowanie zajęć sportowych dla bezdomnych.

   7. Zintensyfikowanie działań skierowanych do osób bezrobotnych przy współpracy działu aktywizacji zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

   8. Aktywizacja społeczności lokalnej ? organizowanie spotkań podwórkowych.
      
   VI. BEZPIECZEŃSTWO
    
   1. Uregulowanie przepisów prawnych dotyczących Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy funkcjonowania tych instytucji.

   2. Zainstalowanie monitoringu w niebezpiecznych miejscach w naszej Dzielnicy.

   3. Kontynuowanie programu „Bezpieczny Senior”, skierowanego do szerszej grupy osób starszych.

   4. Sporządzenie mapy niebezpiecznych miejsc na terenie Dzielnicy Targówek

   5. Poprawa bezpieczeństwa na drogach naszej Dzielnicy poprzez :

   właściwe oświetlenie dróg

   instalacje sygnalizacji świetlnej

   poprawa stanu ciągów pieszych
        
   VII. ZDROWIE
    
   1. Uruchomienie filii Przychodni Zdrowia na osiedlu „Wilno”.

   2. Uruchomienie przychodni geriatrycznej na terenie Targówka.

   3. Zorganizowanie placówki dziennego pobytu dla Seniorów.

   4. Zwiększenie dostępności poradnictwa psychologicznego.
      
   Przeprowadzona powyżej inwentaryzacja potrzeb dla obszaru Dzielnicy Targówek odzwierciedla jedynie potrzeby do tej pory w jakiś sposób upublicznione. Jest dla nas oczywiste, że w trakcie dalszego rozwoju następne potrzeby się pojawią i będą musiały pojawić się także następne sposoby ich zaspokojenia.

Ankieta

Co powinno być priorytetem dla władz dzielnicy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Polub nas na Facebooku

Dołącz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)